คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สังข์แก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคัดนานต์ ดีลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว คงไพฑูรย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิสมัย สีใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์นรินทร์ แสงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ กะลาสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ หนูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ