กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววีรียา จุลสัตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมัลลิกา ยอดมณี
ครูผู้ช่วย

Adorasion L. Toledo
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาวดี รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง