โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววีรียา จุลสัตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมัลลิกา ยอดมณี
ครูผู้ช่วย

Adorasion L. Toledo