กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวยุพดี เดชเดโช
ครู คศ.2