โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไสว คงไพฑูรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชา สุรพงศามาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2