กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไสว คงไพฑูรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชา สุรพงศามาศ
ครู คศ.2