กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ ส้มเขียวหวาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ