โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันดี ช่วยทุกข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมยา อธิมุตติกุล
ครู คศ.3