กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันดี ช่วยทุกข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมยา อธิมุตติกุล
ครูผู้ทรงคุณค่า