กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภลักษณ์ จีนช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปรีดา ดิษฐ์สาคร
ครู คศ.3