กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดิศักดิ์ แขดวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววันวิสาข์ ยังช่วย
ครูผู้ช่วย

นายธรรมรงค์ ก้งเส้ง
ครูผู้ทรงคุณค่า