โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดิศักดิ์ แขดวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธรรมรงค์ ก้งเส้ง
ครู คศ.3

นางสาววันวิสาข์ ยังช่วย
ครูผู้ช่วย