โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณฑา ชูแก้วร่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวตวิษา แก้วจำรัส
ครู คศ.1