กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณฑา ชูแก้วร่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวตวิษา แก้วจำรัส
ครู คศ.1