คณะผู้บริหาร

นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอดิศักดิ์ แขดวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายไสว คงไพฑูรย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

นางสุภลักษณ์ จีนช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

นางสาววีรียา จุลสัตย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอนุชา สุรพงศามาศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป