โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโรจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ชูมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา หิรัญวัฒนสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง จริตงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางจิตรา บูระซัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ลาชโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561