โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
คณะผู้บริหาร

นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอดิศักดิ์ แขดวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายไสว คงไพฑูรย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

นางสุภลักษณ์ จีนช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

นางสาววีรียา จุลสัตย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล