พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

         พันธกิจที่  1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
         พันธกิจที่  2  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
         พันธกิจที่  3  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
         พันธกิจที่  4  พัฒนาครู  ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
         พันธกิจที่  5  ประสานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
         ข้อที่  1  โรงเรียนจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน
         ข้อที่  2  ครู   นักเรียนมีความรู้  ความสามารถทางด้าน ICT 
         ข้อที่  3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าที่โรงเรียนกำหนด
         ข้อที่  4  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้วยคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ
         ข้อที่  5  ครูทุกคนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
         ข้อที่  6  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา