โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
45 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075-757569
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (VISION)
      โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียน
       ทนโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ        ในบรรดามนุษย์ ผู้ที่ได้รับการฝึกตนดีแล้วนั้น ย่อมประเสริฐสุด