ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ 45  หมู่ที่  3  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต  12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   เริ่มก่อตั้งในปี    พ.ศ. 2524  โดยมี  นายนิยม   คำแหง   อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงภาคเอกชน   ให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงและห้องประชุมของหน่วยงานนิคมสหกรณ์ ทุ่งสง  หมู่ที่  4  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง   เป็นการชั่วคราว   จำนวน   2  ห้องเรียน   นักเรียน  90  คน
         โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่  เลขที่ 45 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่  จำนวน  50 ไร่  เปิดสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม   2525   โดยมีนายภาพ  กาญจนโสภาค     ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ในปีพ.ศ.   2526

          โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะห่างจากอำเภอทุ่งสง ประมาณ 20 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลาดยางจัดการศึกษาแบบสหศึกษา นักเรียนไป-กลับ ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาการ ขณะนี้โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง คืออาคาร 208 อาคาร 213 เอ และอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร มีโรงฝึกงาน 3 หลังและมีโรงอาหาร 1 หลัง โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่เศษ เป็นส่วนปาล์มจำนวน 14 ไร่เศษนอกนั้นเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน